Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op Besluit bouwwerken leefomgeving.

Begrip: Wbdbo

Wbdbo is de afkorting voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

Meer informatie op de pagina's Brandcompartiment in het Bbl en Wbdbo van een brandcompartiment.

Begrip: Opvangcompartiment

Brandcompartiment voor het in veiligheid kunnen brengen van personen in cellen of van bedgebonden patiënten bij brand in het naastgelegen brandcompartiment van de cellen of het bedgebied.

Begrip: Besloten ruimte

Een besloten ruimte is een ruimte omgeven door wanden, een vloer en een dak. Er kunnen openingen in de wanden en/of het dak zijn. Maar als de warmte en de rook die ontstaan bij een brand niet genoeg weg kunnen, zodanig dat de temperatuur te hoog wordt of de rook te dicht wordt, wordt de ruimte toch gezien als een besloten ruimte.

Begrip: Toezichtarrangement brandveiligheid

Toezichtarrangement is een algemene verplichting bij het toepassen van normen van bijvoorbeeld brandveiligheid. De frequentie van het toezichtarrangement moet worden afgestemd met het bevoegd gezag. Het toezichtarrangement moet gebeuren door een onafhankelijke en deskundige instelling. Het is aanvullend op en komt niet in de plaats van toezicht en handhaving door het bevoegd gezag.

Met de afgestemde frequentie voert de instelling een controle uit van de gebruiksbeperkingen en de voorzieningen die volgen uit toepassing van één van de geldende normen.

Begrip: Bouwwerkperceel

Een bouwwerkperceel is een perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een bouwwerk aan de regels van een besluit.

Begrip: Nevengebruiksfunctie

De definitie van nevengebruiksfunctie volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is: een gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie. Een voorbeeld van een nevengebruiksfunctie bij een schoolgebouw (onderwijsfunctie) is een gymnastieklokaal (sportfunctie) of een kantine (bijeenkomstfunctie).

Ga voor meer informatie naar de pagina Nevengebruiksfuncties.

Begrip: Bedgebied

Een bedgebied is: een verblijfsgebied met 1 (of meer) bedruimte(n).

Een bedruimte is een verblijfsruimte met 1 of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte.