Zoeken in deze site

Begrip: Exclusieve economische zone (eez)

De Nederlandse exclusieve economische zone (eez) bestaat uit het Nederlandse deel van de Noordzee en wordt ook wel aangeduid als Nederlands continentaal plat. Het is het gebied dat  zich tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van een staat uitstrekt. Binnen deze zone heeft een staat een aantal rechten, zoals het recht op exploitatie van de aanwezige grondstoffen, het recht op visserij en recht op wetenschappelijk onderzoek.

Begrip: Grondwatertaak

Het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de op grond van de Omgevingswet aan de fysieke leefomgeving toegedeelde functies zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de taak van een waterschap, een provincie of het Rijk behoort (artikel 2.16 onder a onder 2° van de Omgevingswet).

Begrip: Legger

Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet. In de legger is beschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Zie legger voor waterstaatswerken.

Begrip: Ontwatering

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drainagebuizen en greppels naar een stelsel van grotere waterlopen. Zie Hoofdlijnen wateronttrekkingsactiviteit  en Lozen van grondwater.

Begrip: Richtlijn overstromingsrisico's (ROR)

Europese richtlijn die negatieve gevolgen van overstromingen beperkt. Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (PbEU 2007, L 288).

Op grond van de ROR moet Nederland overstromingsrisicobeheerplannen maken.

Begrip: KRW-oppervlaktewaterlichaam

Een KRW-oppervlaktewaterlichaam is een 'onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater'. Deze definitie staat in bijlage I onder A van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het gaat om een oppervlaktewater zoals bedoeld in de kaderrichtlijn water (artikel 2, onder 10). Meer informatie over de KRW.