Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Prioritaire stoffen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bedoeld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. De Europese Commissie heeft een lijst van stoffen opgesteld die in heel Europa met voorrang moeten worden aangepakt. Dit is de KRW-lijst. De Commissie heeft ook milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor deze stoffen.

Op de KRW-lijst staan de prioritaire stoffen die een groot risico vormen in en via het watermilieu. De meest risicovolle stoffen op de lijst zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk. De Europese Commissie heeft bepaald dat de lidstaten beheersmaatregelen moeten treffen, gericht op:

  • het stoppen van emissies (vrijkomen) van de prioritair gevaarlijke stoffen
  • het verminderen van emissies (vrijkomen) van de prioritaire stoffen

Stoffen komen op de Europese lijst als ze in meerdere lidstaten een probleem zijn. Volgens de KRW moeten de lidstaten zelf ook de stoffen in kaart brengen die op nationaal niveau een probleem zijn en maatregelen treffen.

Enkele voorbeelden van prioritaire stoffen zijn PFOS, nikkel en PAK's.

Lees meer op de pagina Oppervlaktewaterkwaliteit en omgevingswaarde.