Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Begrip: Vervreemder

Een vervreemder is

  1. eigenaar van een onroerende zaak met een voorkeursrecht, die tot vervreemding daarvan wil overgaan
  2. rechthebbende op een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik, waaraan een onroerende zaak met een voorkeursrecht is onderworpen, die tot vervreemding daarvan wil overgaan
  3. degene die bij ontbinding van een gemeenschap met de vereffening is belast, die tot vervreemding van een onroerende zaak met voorkeursrecht wil overgaan.

Begrip: Vervreemding

Vervreemding is

  1. overdracht in eigendom of verdeling van een onroerende zaak met een voorkeursrecht
  2. overdracht, verdeling of vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik, waaraan een onroerende zaak met een voorkeursrecht is of wordt onderworpen.