Zoeken in deze site

Begrip: Bergingsgebied

Gebied waaraan op grond van de wet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegedeeld, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.

Zie ook Bergingsgebieden en noodoverloopgebieden.

Begrip: Bestuursakkoord Water

Overeenkomst uit 2011 tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven met als doel te blijven zorgen voor veiligheid tegen overstromingen, goede kwaliteit water en voldoende zoet water. Deze afspraken lopen tot 2021 en blijven van toepassing. Meer informatie over het bestuursakkoord water