Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Rijkswateren

Rijkswateren zijn watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk. In bijlage II bij het Omgevingsbesluit staat om welke watersystemen het gaat. Activiteiten bij rijkswateren kunnen bijvoorbeeld lozingen, onttrekkingen, of beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk zijn, waarvoor rijksregels gelden. Lees meer over wateractiviteiten.

Begrip: Regionale wateren

Watersystemen of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk. Voor de regionale wateren kan het waterschap regels stellen.

Zie Decentrale regels beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk.