Zoeken in deze site

Begrip: CLP-verordening

Europese verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Alle bedrijven die stoffen en mengsels in de handel brengen, moeten deze verordening toepassen op hun handelswaar.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L 353).

Lees meer over REACH op de pagina Risico's van stoffen op de website van het RIVM.

Begrip: REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. Het is een Europese verordening over stoffen en preparaten. In deze verordening staan regels voor fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers. Zij moeten ervoor zorgen dat zij stoffen vervaardigen, in de handel brengen of gebruiken die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PbEU 2006, R1907).

Lees meer over REACH op de pagina Risico's van stoffen op de website van het RIVM.

Begrip: POP-verordening

Europese verordening over stoffen die zeer slecht in het milieu afbreken en die zich over de hele wereld kunnen verspreiden. Voor deze stoffen geldt een verbod met enkele uitzonderingen.

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PbEU 2019 L 169/45).

Lees meer over de POP-verordening op de pagina Risico's van stoffen op de website van het RIVM.