Zoeken in deze site

Begrip: Milieubeginselen

Artikel 191 van het 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie' kent 4 milieubeginselen. Dit zijn:

  1. het voorzorgsbeginsel
  2. het beginsel van preventief handelen
  3. het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron bestreden moeten worden
  4. het beginsel dat de vervuiler betaalt

Met deze 4 beginselen moet in de omgevingsvisie expliciet rekening worden gehouden. De milieubeginselen dragen samen met de algemene rechtsbeginselen bij aan de kwaliteit van beleid en regelgeving en aan het vinden van een goede balans tussen bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving (artikel 23.6 en artikel 3.3 Omgevingswet).