Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit regelt in aanvulling op de Omgevingswet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Daarnaast regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen bij de besluitvorming. Het regelt ook een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen.

Het Omgevingsbesluit is voor alle doelgroepen relevant, dus voor zowel burgers en bedrijven, als voor overheden.

Lees meer op de pagina Inhoud Omgevingsbesluit.

Magneetactiviteit

Een magneetactiviteit is een activiteit die ervoor zorgt dat er bij een meervoudige aanvraag (dat is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met diverse activiteiten) altijd sprake is van 1 bevoegd gezag. Die activiteit is zo belangrijk dat zij alle andere activiteiten als het ware naar zich toetrekt.

In afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit staat per bestuursorgaan aangegeven wanneer het bevoegd gezag is. De gevallen waarin er magneetactiviteiten zijn, kunt u herkennen aan het feit dat 'magneetactiviteiten' in de titel van het artikel staat. De precieze aanwijzing van de magneetactiviteiten vindt u in het tweede lid van een dergelijk artikel. Hoe dit in praktijk uitpakt, vindt u op de pagina Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.