Activiteiten

De Omgevingswet regelt activiteiten, maar een juridische definitie voor het woord activiteit is er niet. De Omgevingswet onderscheidt verschillende soorten activiteiten. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan rijksregels voor activiteiten, zoals:

  • milieubelastende activiteiten
  • bouwactiviteiten
  • de rijksmonumentenactiviteit

Decentrale overheden kunnen ook regels stellen aan activiteiten:

  • waterschapsactiviteiten
  • provinciale activiteiten
  • gemeentelijke activiteiten

Lees meer over regels voor activiteiten.

Natura 2000-activiteit

Een Natura 2000-activiteit is een activiteit die significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. De Natura 2000-activiteit houdt geen verband met het beheer van het Natura 2000-gebied.

Meer informatie leest u op de pagina Natura 2000-activiteit

Flora- en fauna-activiteit

Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten.

Meer informatie op de overzichtspagina Flora- en fauna-activiteit.

Milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Een wateronttrekkingsactiviteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk zijn geen milieubelastende activiteiten in de zin van de Omgevingswet.

Lees meer op Dit is een milieubelastende activiteit.

Valkeniersactiviteit

Een valkeniersactiviteit is het gebruiken van een vogel voor het vangen of doden van een dier.

Meer informatie leest op de pagina Valkeniersactiviteit