Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op Besluit bouwwerken leefomgeving.

Begrip: Bouwwerkinstallatie

Bouwwerkinstallaties zijn niet-bouwkundige voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van een (deel van een) bouwwerk.

Voorbeelden van bouwwerkinstallaties zijn: mechanische ventilatievoorzieningen, de drink- of warmwatervoorziening, de binnenriolering, rookmelders en een brandmeldinstallatie.

Begrip: Omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen

De omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen is een verbijzondering van de algemene omgevingsplanactiviteit. Dit gaat over het ruimtelijk bouwen, in stand houden en gebruiken van een bouwwerk. Voorbeelden zijn de bouwhoogte en het bebouwingspercentage. Maar ook regels over welstand en de functietoedeling in het omgevingsplan.

Lees meer hierover op de pagina 'De knip: scheiden van technisch en ruimtelijk bouwen'