Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Vergunningvrij bouwen: hoofdgebouw

Gebouw, of bouwkundig en functioneel te onderscheiden gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor het verrichten van andere activiteiten dan bouwactiviteiten die op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op het perceel zijn toegestaan en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die toegestane activiteiten het belangrijkst is (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).

Op bouwlocaties wordt soms tijdelijk een woonunit geplaatst. Bij een nieuw te bouwen woning staat zo’n tijdelijke woonunit voor een langere periode. Die tijdelijke woonunit zal daarom meestal een hoofdgebouw worden. Bij het verbouwen van een woning voor  kortere tijd kan dat anders liggen. Daar is namelijk al een gebouw aanwezig. Waar precies de grens ligt tussen wel of geen hoofdgebouw is niet te zeggen. De gemeente beslist uiteindelijk.