Zoeken in deze site

Bevoegd gezag Wbb

Bevoegd gezag Wbb (Wet bodembescherming) zijn de provincies en 29 grotere gemeenten die via het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wbb zijn aangewezen als bevoegd gezag Wbb. De Wbb blijft relevant voor locaties en saneringen die onder het overgangsrecht uit de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen. Een overzicht van contactgegevens staat op Rijksoverheid.nl.