Zoeken in deze site

Vergunningvrij bouwen: technisch deel

Voor het technisch deel van het bouwen zijn er in het Besluit bouwwerken leefomgeving regels opgesteld die de technische bouwkwaliteit van een bouwwerk beschermen, zoals constructie-eisen. Ze zijn gericht op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Aan deze regels moet altijd voldaan worden, ook als voor het bouwen geen vergunning nodig is.

Het technisch deel van het bouwen kan dus vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn. Het technisch deel van het bouwen wordt in de systematiek van de Omgevingswet de (technische) bouwactiviteit genoemd.

Vergunningvrij bouwen: ruimtelijk deel

Met de Omgevingswet wordt bouwen in een technisch en ruimtelijk deel gescheiden.
In het ruimtelijk deel van het bouwen wordt het bouwwerk getoetst aan de regels voor de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn de bouwhoogte en het bebouwingspercentage. Er zijn ook regels over het uiterlijk van een bouwwerk (welstand) en de toegekende functies aan locaties.

De regels voor het ruimtelijk deel van het bouwen staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Het ruimtelijk deel van het bouwen kan vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn.

Het ruimtelijke deel van het bouwen wordt in de systematiek van de Omgevingswet een omgevingsplanactiviteit genoemd.

Vergunningvrij bouwen: openbaar toegankelijk gebied

Wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, en pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen alleen bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).

Vergunningvrij bouwen: hoofdgebouw

Gebouw, of bouwkundig en functioneel te onderscheiden gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor het verrichten van andere activiteiten dan bouwactiviteiten die op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op het perceel zijn toegestaan en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die toegestane activiteiten het belangrijkst is (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).

Op bouwlocaties wordt soms tijdelijk een woonunit geplaatst. Bij een nieuw te bouwen woning staat zo’n tijdelijke woonunit voor een langere periode. Die tijdelijke woonunit zal daarom meestal een hoofdgebouw worden. Bij het verbouwen van een woning voor  kortere tijd kan dat anders liggen. Daar is namelijk al een gebouw aanwezig. Waar precies de grens ligt tussen wel of geen hoofdgebouw is niet te zeggen. De gemeente beslist uiteindelijk.

Vergunningvrij bouwen: bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).

Meer informatie, zie 'Bijbehorende bouwwerken'.