Zoeken in deze site

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Vergunningvrij bouwen: technisch deel

Voor het technisch deel van het bouwen zijn er in het Besluit bouwwerken leefomgeving regels opgesteld die de technische bouwkwaliteit van een bouwwerk beschermen, zoals constructie-eisen. Ze zijn gericht op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Aan deze regels moet altijd voldaan worden, ook als voor het bouwen geen vergunning nodig is.

Het technisch deel van het bouwen kan dus vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn. Het technisch deel van het bouwen wordt in de systematiek van de Omgevingswet de (technische) bouwactiviteit genoemd.

Vergunningvrij bouwen: ruimtelijk deel

Met de Omgevingswet wordt bouwen in een technisch en ruimtelijk deel gescheiden.
In het ruimtelijk deel van het bouwen wordt het bouwwerk getoetst aan de regels voor de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn de bouwhoogte en het bebouwingspercentage. Er zijn ook regels over het uiterlijk van een bouwwerk (welstand) en de toegekende functies aan locaties.

De regels voor het ruimtelijk deel van het bouwen staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Het ruimtelijk deel van het bouwen kan vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn.

Het ruimtelijke deel van het bouwen wordt in de systematiek van de Omgevingswet een omgevingsplanactiviteit genoemd.

Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Met een verblijfsgebied bedoelt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): een gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen.

Een verblijfsgebied kan worden onderverdeeld in verblijfsruimten of andere ruimten (waaronder ook de onbenoemde ruimten). Voorbeelden van een verblijfsruimte zijn een woonkamer, slaapkamer en keuken.

Bouwlaag

Een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, waarin een netto-hoogte van 1,5 m of hoger voorkomt. Het bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren of van het maaiveld van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 m in hoogte verschillen (dit is ontleend aan de NEN 2580).

Vergunningvrij bouwen: hoofdgebouw

Gebouw, of bouwkundig en functioneel te onderscheiden gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor het verrichten van andere activiteiten dan bouwactiviteiten die op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op het perceel zijn toegestaan en, als meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die toegestane activiteiten het belangrijkst is (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).

Op bouwlocaties wordt soms tijdelijk een woonunit geplaatst. Bij een nieuw te bouwen woning staat zo’n tijdelijke woonunit voor een langere periode. Die tijdelijke woonunit zal daarom meestal een hoofdgebouw worden. Bij het verbouwen van een woning voor  kortere tijd kan dat anders liggen. Daar is namelijk al een gebouw aanwezig. Waar precies de grens ligt tussen wel of geen hoofdgebouw is niet te zeggen. De gemeente beslist uiteindelijk.

Omgevingsplan, tijdelijk deel

Het tijdelijk deel van het omgevingsplan is het omgevingsplan dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet aanwezig is op grond van het overgangsrecht. Het betreft hier de bestaande planologische regels, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen. Daarnaast gaat het om de regels uit de bruidsschat.

Lees meer over het tijdelijk deel omgevingsplan.

Vergunningvrij bouwen: mantelzorg

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).

Vergunningvrij bouwen: bebouwingsgebied

Achtererfgebied en de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw (dit staat in Bijlage I Bruidsschat omgevingsplan). Zie voor meer informatie 'Bijbehorende bouwwerken'.

Vergunningvrij bouwen: openbaar toegankelijk gebied

Wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, en pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen alleen bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer (dit staat in Bijlage I Besluit bouwwerken leefomgeving).