Zoeken in deze site

Begrip: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die erg gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen.

Het RIVM heeft een webpagina over zeer zorgwekkende stoffen. Op die pagina staat ook een link naar een ZZS-lijst.

Begrip: IPPC-installatie

IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie.

IPPC staat voor integrated pollution prevention and control, ofwel geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

Lees meer over IPPC-installaties.