Zoeken in deze site

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. Het is een Europese verordening over stoffen en preparaten. In deze verordening staan regels voor fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers. Zij moeten ervoor zorgen dat zij stoffen vervaardigen, in de handel brengen of gebruiken die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Het gaat om Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PbEU 2006, R1907).

Lees meer over REACH op de pagina REACH autorisatie en restrictie van het RIVM.

Grondwaterrichtlijn (GWR)

Europese richtlijn die het grondwater beschermt tegen verontreiniging.

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEU 2006, L 372.

Gewijzigd bij Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand.

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PBEG 2014, L182.

Meer informatie leest u op de pagina Milieudoelstellingen grondwater en waterprogramma's.

Habitatrichtlijn

Europese richtlijn die bijzondere natuurgebieden beschermt.

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 met 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206).

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Nederland heeft daarom voor het Nederlandse deel van de Noordzee een Mariene Strategie opgesteld.

Zie ook het programma van maatregelen mariene strategie

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Europese richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater borgt.

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEG 2000, L 327.

Meer informatie leest u op de pagina Kaderrichtlijn Water.

Mer-richtlijn

Europese richtlijn die zorgt voor een voorafgaande beoordeling van de milieueffecten van projecten.

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2012, L 26).

Nitraatrichtlijn

Europese richtlijn die als doel heeft de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging te voorkomen.

Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 1991, L676)

Richtlijn industriële emissies (Rie)

Europese richtlijn die milieueisen geeft voor grote milieuvervuilende bedrijven.

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PbEU 2010, L 334).

Richtlijn overstromingsrisico's (ROR)

Europese richtlijn die negatieve gevolgen van overstromingen beperkt: Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (PbEU 2007, L 288). Op grond van de ROR moet Nederland overstromingsrisicobeheerplannen maken.

Richtlijn prioritaire stoffen

Europese richtlijn die stoffen aanwijst die een bijzondere bedreiging zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG voor prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (PbEU 2013, L 226).

Stofnormen uit de Richtlijn prioritaire stoffen zijn vertaald in omgevingswaarden.

Vogelrichtlijn

Europese richtlijn die zeldzame of bedreigde vogelsoorten beschermt.

Richtlijn 2009/147/EG van et Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20).

Zwemwaterrichtlijn

In deze Europese richtlijn staan bepalingen over het beheer van zwemwaterkwaliteit en het verstrekken van informatie daarover aan het publiek.

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG (PbEU, 2006, L7)