Zoeken in deze site

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving.

Omgevingswaarde

Een omgevingswaarde is één van de instrumenten waarmee overheden het beleid van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren. Hiermee kan de gemeente, provincie of het Rijk de kwaliteit vastleggen die ze voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Deze kwaliteit moet objectief vast te stellen en kwantitatief meetbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om waarden voor de luchtkwaliteit of de waterkwaliteit.

Lees meer over de omgevingswaarde.

Richtlijn prioritaire stoffen

Europese richtlijn die stoffen aanwijst die een bijzondere bedreiging zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG voor prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (PbEU 2013, L 226).

Stofnormen uit de Richtlijn prioritaire stoffen zijn vertaald in omgevingswaarden.

Specifieke verontreinigende stoffen

Naast prioritaire stoffen kent de Kaderrichtlijn Water (KRW) ook specifieke verontreinigende stoffen. In Nederland zijn dit stoffen die in grote rivieren of regionale wateren een probleem kunnen vormen. De lijst met specifieke verontreinigende stoffen wordt eens in de zes jaar tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. De stroomgebiedsrelevante stoffen vallen hier ook onder. Binnen de KRW horen deze stoffen thuis bij de ecologische toestand. Waterbeheerders rapporteren normoverschrijding voor deze stoffen als onderdeel van deze ecologische toestand.

Lees meer over oppervlaktewaterkwaliteit en omgevingswaarde.