Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Rijkswateren

Rijkswateren zijn watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk. In bijlage II bij het Omgevingsbesluit staat om welke watersystemen het gaat. Activiteiten bij rijkswateren kunnen beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk zijn, waarvoor rijksregels gelden.

Begrip: Beperkingengebiedactiviteit

Een beperkingengebiedactiviteit is een activiteit die de functie van een maatschappelijk belangrijk werk of object kan verstoren.

Meer informatie leest u op de pagina Beperkingengebiedactiviteit: toelichting.

Begrip: Waterstaatswerk

Waterstaatswerken zijn bijvoorbeeld rivieren, de Noordzee, andere oppervlaktewateren, zoals sloten, kanalen en meren of bergingsgebieden en waterkeringen.

Meer informatie over het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk.

Begrip: Lozingsactiviteit

Een lozingsactiviteit is het lozen van stoffen, warmte of water. De lozing vindt plaats direct op een oppervlaktewaterlichaam of in een zuiveringtechnisch werk. Bij lozing in een zuiveringtechnisch werk gaat de lozing niet via een vuilwaterriool. Bij de lozingsactiviteit gaat het om de gevolgen van de geloosde stoffen, de warmte of het water voor het watersysteem of het zuiveringtechnisch werk.

Meer informatie leest u op de pagina Lozen op oppervlaktewater of zuiveringtechnisch werk

Begrip: Wateronttrekkingsactiviteit

Een wateronttrekkingsactiviteit is het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Of het onttrekken van grondwater. Ook het in de bodem brengen van water valt onder deze activiteit als dit samengaat met het onttrekken van grondwater.

Meer informatie leest u op de pagina Hoofdlijnen wateronttrekkingsactiviteiten

Begrip: Stortingsactiviteit op zee

Een stortingsactiviteit op zee is het storten van stoffen vanaf vaartuigen, vliegtuigen of op de zeebodem geplaatste werken. Ook het op zee verbranden van stoffen valt onder deze activiteit.

Meer informatie over de stortingsactiviteit op zee

Begrip: Ontgrondingsactiviteit

Een ontgrondingsactiviteit bestaat uit werkzaamheden die iets veranderen aan de hoogteligging van een terrein. Of werkzaamheden die de bodem van een water verlagen.

Meer informatie leest u op de pagina Ontgrondingsactiviteit onder de Omgevingswet

Begrip: Milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Een wateronttrekkingsactiviteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk zijn geen milieubelastende activiteiten in de zin van de Omgevingswet.

Lees meer op Dit is een milieubelastende activiteit.

Begrip: Territoriale zee

De territoriale zee is de zone tussen de kustlijn en 12 mijl uit de kust. Meer informatie over maritieme zones is te vinden op Noordzeeloket.nl.

De territoriale zee is een zout water waarop de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMR) van toepassing is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag  voor activiteiten op of in de territoriale zee.

Begrip: Exclusieve economische zone (EEZ)

De Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) bestaat uit het Nederlandse deel van de Noordzee en wordt ook wel aangeduid als Nederlands continentaal plat. Het is het gebied dat zich tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van een staat uitstrekt. Binnen deze zone heeft een staat een aantal rechten, zoals het recht op exploitatie van de aanwezige grondstoffen, het recht op visserij en recht op wetenschappelijk onderzoek.