Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wbdbo

Wbdbo is de afkorting voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

Meer informatie op de pagina's Brandcompartiment in het Bbl en Wbdbo van een brandcompartiment.

Opvangcompartiment

Brandcompartiment voor het in veiligheid kunnen brengen van personen in cellen of van bedgebonden patiënten bij brand in het naastgelegen brandcompartiment van de cellen of het bedgebied.

Besloten ruimte

Een besloten ruimte is een ruimte omgeven door wanden, een vloer en een dak. Er kunnen openingen in de wanden en/of het dak zijn. Maar als de warmte en de rook die ontstaan bij een brand niet genoeg weg kunnen, zodanig dat de temperatuur te hoog wordt of de rook te dicht wordt, wordt de ruimte toch gezien als een besloten ruimte.

Toezichtarrangement brandveiligheid

Toezichtarrangement is een algemene verplichting bij het toepassen van normen van bijvoorbeeld brandveiligheid. De frequentie van het toezichtarrangement moet worden afgestemd met het bevoegd gezag. Het toezichtarrangement moet gebeuren door een onafhankelijke en deskundige instelling. Het is aanvullend op en komt niet in de plaats van toezicht en handhaving door het bevoegd gezag.

Met de afgestemde frequentie voert de instelling een controle uit van de gebruiksbeperkingen en de voorzieningen die volgen uit toepassing van één van de geldende normen.

Bouwwerkperceel

Een bouwwerkperceel is een perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een bouwwerk aan de regels van dit besluit.

De definitie staat in de bijlage van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Een bouwwerkperceel kan overeenkomen met de eigendomsgrenzen die in het Kadaster zijn vastgelegd (kadastraal perceel). Maar dat hoeft niet per se. Het is in de eerste plaats aan de eigenaar van een bestaand bouwwerk of de aanvrager van een omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit om de grens van het bouwwerkperceel aan te geven. Het is de verantwoordelijkheid van die indiener of eigenaar om daarbij de belangen van de eigenaren van het bouwwerkperceel en buurpercelen in acht te nemen.

De grens van het bouwwerkperceel is van belang bij de Bbl-regels waarbij de ligging van het bouwwerk op het perceel een rol speelt. Zoals de regels over daglichttoetreding (nieuwbouw en bestaande bouw).

Het Bbl spreekt ook van 'aangrenzend perceel' of 'ander perceel'. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afbakening van de begrenzing van een bouwwerkperceel naar een aangrenzend of ander perceel. Daarbij is het dan niet aan orde of dat aangrenzende of andere perceel een bouwwerkperceel is.

Nevengebruiksfunctie

De definitie van nevengebruiksfunctie volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is: een gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie. Een voorbeeld van een nevengebruiksfunctie bij een schoolgebouw (onderwijsfunctie) is een gymnastieklokaal (sportfunctie) of een kantine (bijeenkomstfunctie).

Ga voor meer informatie naar de pagina Nevengebruiksfuncties.

Bedgebied

Een bedgebied is: een verblijfsgebied met 1 (of meer) bedruimte(n).

Een bedruimte is een verblijfsruimte met 1 of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte.