Zoeken in deze site

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Bevoegd gezag Wbb

Bevoegd gezag Wbb (Wet bodembescherming) zijn de provincies en 29 grotere gemeenten die via het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wbb zijn aangewezen als bevoegd gezag Wbb. De Wbb blijft relevant voor locaties en saneringen die onder het overgangsrecht uit de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen. Een overzicht van contactgegevens staat op Rijksoverheid.nl.

Waterbodem

Bodem van een oppervlaktewaterlichaam waarvan het beheer van de waterkwaliteit bij het Rijk of het waterschap berust. Meer informatie over waterbodems.