Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Geen achteruitgangsprincipe van een waterlichaam

Er is sprake van achteruitgang als het waterlichaam als gevolg van een ingreep in een slechtere toestandklasse komt dan oorspronkelijk. Als het waterlichaam zich al in de slechtste toestandklasse bevindt, is de ruimte tot verslechtering bepaald door de meetnauwkeurigheid van de norm (klassegrens). Meer informatie leest u op de pagina Waterbodemimmissietoets.

Begrip: Kaderrichtlijn Water (KRW)

Europese richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater borgt.

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEG 2000, L 327.

Meer informatie leest u op de pagina Kaderrichtlijn Water.