Zoeken in deze site

Indirecte lozing

Een indirecte lozing is een lozing op een oppervlaktewater via een werk van een derde. Zo'n werk van een derde kan bijvoorbeeld een bedrijfsriolering, afwateringsstelsel of zuiveringtechnisch werk zijn. Een indirecte lozing is een lozing die dus niet direct maar indirect op het oppervlaktewater uitkomt.

Verder lezen: Milieubelastende activiteiten in de bruidsschat

Directe lozing

Directe lozingen zijn lozingen die rechtstreeks, al dan niet na passage van een zuiveringtechnisch werk, op het oppervlaktewater plaatsvinden. De Omgevingswet gebruikt de term ‘lozingsactiviteit’ als het gaat om een lozing van afvalwater, warmte of stoffen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk. Een lozing op het gemeentelijke riool en in de bodem valt niet onder deze lozingsactiviteit, maar is onderdeel van de milieubelastende activiteit.

Meer informatie leest u op de pagina Lozingsactiviteit op oppervlaktewater of zuivering

beste beschikbare technieken (BBT)

De definitie van beste beschikbare technieken (BBT) staat onder de begrippen van bijlage A van de Omgevingswet. 'Beste' omvat de meest doeltreffende technieken voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Dit om emissies van een bedrijf te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, moet het bedrijf de emissie zoveel mogelijk beperken. 'Beschikbare' omvat technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor die bedrijfstak, en die bedrijven kunnen toepassen. De techniek moet redelijkerwijs in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn. Het begrip 'technieken' is ruim. Hieronder valt 1) de toegepaste technieken 2) ontwerp, bouw en ontmanteling van de installatie 3) onderhoud en bedrijfsvoering van de installatie. Lees meer op Vergunning milieubelastende activiteit.