Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Waterlichaam

Hiermee wordt een oppervlaktewaterlichaam en/of grondwaterlichaam bedoeld.

Begrip: Stroomgebiedbeheerplan

Stroomgebiedbeheerplan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder a, van de wet. Een beheerplan per stroomgebied waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en oppervlaktewateren. Hoe de kwaliteit behouden blijft en verder verbeterd kan worden. Het opstellen van een stroomgebiedbeheerplan volgt uit artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water. Zie ook Stroomgebiedbeheerplannen.

Begrip: Aandachtstoffen

Aandachtstoffen zijn opkomende verontreinigende stoffen waarvan in de gehele Europese Unie nog onvoldoende monitoringgegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling. Aandachtstoffen worden ook wel watchlist-stoffen genoemd.

Meer informatie leest u op de pagina Monitoringsprogramma KRW.

Begrip: Grondwaterrichtlijn (GWR)

Europese richtlijn die het grondwater beschermt tegen verontreiniging.

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEU 2006, L 372.

Gewijzigd bij Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand.

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PBEG 2014, L182.

Meer informatie leest u op de pagina Milieudoelstellingen grondwater en waterprogramma's.