Zoeken in deze site

Begrip: Waterlichaam

Hiermee wordt het een oppervlaktewaterlichaam en/of grondwaterlichaam bedoeld.

Begrip: Stroomgebiedbeheerplan

Stroomgebiedbeheerplan als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, onder a, van de wet. Een beheerplan per stroomgebied waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en oppervlaktewateren. Hoe de kwaliteit behouden blijft en verder verbeterd kan worden. Het opstellen van een stroomgebiedbeheerplan volgt uit artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water. Zie ook Stroomgebiedbeheerplannen.

Begrip: Aandachtstoffen

Aandachtstoffen zijn opkomende verontreinigende stoffen waarvan in de gehele Europese Unie nog onvoldoende monitoringgegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling. Aandachtstoffen worden ook wel watchlist-stoffen genoemd.

Meer informatie leest u op de pagina Monitoringsprogramma KRW.