Rivierbed

De uitholling in het landschap waardoor, bij voldoende aanwezigheid van water, een rivier stroomt. Hierbij horen zowel het winter- als het zomerbed. Lees meer over bouwen in een rivierbed.

Winterbed

Rivierbed, met uitzondering van:

  • de stroomgeul, begrensd door denkbeeldige lijnen aan beide zijden daarvan bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed, die de as van de rivier volgen en de worteleinden van de kribben in de rivier met elkaar verbinden, of, voor zover geen kribben in de rivier aanwezig zijn, begrensd door haar oeverlijnen bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed, waarbij de oeverlijnen in een denkbeeldige lijn worden doorgetrokken op plaatsen waar water in de uiterwaard in open verbinding staat met de stroomgeul;
  • nevengeulen in beheer bij het Rijk; en
  • havens die in open verbinding staan met de stroomgeul in beheer bij het Rijk.

Meer over bouwen in een rivierbed.

Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat regels specifiek gericht op het watersysteem en waterstaatswerken binnen het beheergebied van een waterschap. Samen met het omgevingsplan bevat de waterschapsverordening de regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau.

Lees meer over de waterschapsverordening.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan.

Lees meer over het omgevingsplan.