Zoeken in deze site

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. Het is een Europese verordening over stoffen en preparaten. In deze verordening staan regels voor fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers. Zij moeten ervoor zorgen dat zij stoffen vervaardigen, in de handel brengen of gebruiken die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Het gaat om Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PbEU 2006, R1907).

Lees meer over REACH op de pagina REACH autorisatie en restrictie van het RIVM.

CMR-stoffen

CMR-stoffen zijn gevaarlijke stoffen met 1 of meer van de volgende eigenschappen: ze zijn Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen veroorzakend) en/of Reprotoxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht).

Meer informatie vindt u op de CMR-pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PBT-stoffen

PBT-stoffen zijn gevaarlijke stoffen met 1 of meer van de volgende eigenschappen: ze zijn Persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu), Bioaccumulerend (de stof hoopt op in mensen en dieren) en Toxisch (giftig voor de mens of het ecosysteem). Soms staat er een v (van very, ofwel zeer sterk) voor. Bijvoorbeeld: vPvB (very Persistent, very Bioaccumulative).

Meer informatie vindt u op de PBT-pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).