Zoeken in deze site

Exclusieve economische zone (EEZ)

De Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) bestaat uit het Nederlandse deel van de Noordzee en wordt ook wel aangeduid als Nederlands continentaal plat. Het is het gebied dat zich tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van een staat uitstrekt. Binnen deze zone heeft een staat een aantal rechten, zoals het recht op exploitatie van de aanwezige grondstoffen, het recht op visserij en recht op wetenschappelijk onderzoek.

Milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Een wateronttrekkingsactiviteit en een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk zijn geen milieubelastende activiteiten in de zin van de Omgevingswet.

Lees meer op Dit is een milieubelastende activiteit.

Lozingsactiviteit

Een lozingsactiviteit is het lozen van stoffen, warmte of water. De lozing vindt plaats direct op een oppervlaktewaterlichaam of in een zuiveringtechnisch werk. Bij lozing in een zuiveringtechnisch werk gaat de lozing niet via een vuilwaterriool. Bij de lozingsactiviteit gaat het om de gevolgen van de geloosde stoffen, de warmte of het water voor het watersysteem of het zuiveringtechnisch werk.

Meer informatie leest u op de pagina Lozen op oppervlaktewater of zuiveringtechnisch werk

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag kan zowel het Rijk, een provincie, een waterschap als een gemeente zijn. Onder de Omgevingswet heeft ieder instrument een bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dat het instrument inzet, is ook het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, meldingen en het toestaan van afwijken van algemene regels.

Lees hier verder over bevoegd gezag.

Maatwerkvoorschrift

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemene regels in concrete situaties specifiek maken.

Lees meer over het maatwerkvoorschrift.

Gelijkwaardige maatregel

In algemene regels staan vaak verplichte maatregelen voor activiteiten. Een gelijkwaardige maatregel is een alternatief voor een verplichte maatregel. Een gelijkwaardige maatregel bereikt ten minste hetzelfde resultaat als de verplichte maatregel.

Lees meer over gelijkwaardige maatregel.

Maatwerkregel

Een maatwerkregel is een algemene regel van een gemeente, waterschap of provincie die afwijkend of aanvullend is op een algemene regel van het Rijk of een provincie (artikel 4.6 Omgevingswet).

Lees meer over de maatwerkregel.

Ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis die voldoet aan de volgende criteria:

 1. bij een activiteit gebeurt iets dat afwijkt van het normale verloop;
 2. de gebeurtenis heeft (mogelijk) nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving; en
 3. de gebeurtenis heeft grote, merkbare gevolgen.

Lees meer op de pagina Ongewoon voorval

Algemene regels

Alle overheden kunnen algemene regels vaststellen. Algemene regels zijn regels die voor iedereen gelden. Met 'iedereen' bedoelen we iedereen die iets doet of wil doen waarop de regels van toepassing zijn.

Meer informatie op de pagina Algemene regels.

Beperkingengebiedactiviteit

Een beperkingengebiedactiviteit is een activiteit die de functie van een maatschappelijk belangrijk werk of object kan verstoren.

Meer informatie leest u op de pagina Beperkingengebiedactiviteit: toelichting.

Waterstaatswerk

Waterstaatswerken zijn bijvoorbeeld rivieren, de Noordzee, andere oppervlaktewateren, zoals sloten, kanalen en meren of bergingsgebieden en waterkeringen.

Meer informatie over het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk.

Ontgrondingsactiviteit

Een ontgrondingsactiviteit bestaat uit werkzaamheden die iets veranderen aan de hoogteligging van een terrein. Of werkzaamheden die de bodem van een water verlagen.

Meer informatie leest u op de pagina Ontgrondingsactiviteit onder de Omgevingswet

Oppervlaktewaterlichaam

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem, oevers, alsmede flora en fauna. De begrenzing van oppervlaktewaterlichamen is opgenomen op de legger voor waterstaatswerken.

Mijnbouwlocatieactiviteit

Een mijnbouwlocatieactiviteit is het gebruiken van een locatie in een oppervlaktewaterlichaam voor een mijnbouwinstallatie of voor een verkenningsonderzoek.

Meer informatie leest u op de pagina mijnbouwlocatieactiviteit

Wateronttrekkingsactiviteit

Een wateronttrekkingsactiviteit is het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Of het onttrekken van grondwater. Ook het in de bodem brengen van water valt onder deze activiteit als dit samengaat met het onttrekken van grondwater.

Meer informatie leest u op de pagina Hoofdlijnen wateronttrekkingsactiviteiten

Bouwwerk

De Omgevingswet verstaat onder een bouwwerk: 'constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart.'

Meer informatie over bouwwerken is te lezen onder 'Bouwen' op de overzichtspagina Regels voor activiteiten.

Stortingsactiviteit op zee

Een stortingsactiviteit op zee is het storten van stoffen vanaf vaartuigen, vliegtuigen of op de zeebodem geplaatste werken. Ook het op zee verbranden van stoffen valt onder deze activiteit. De Omgevingswet definieert de volgende activiteiten als een stortingsactiviteit op zee:

 1. het zich ontdoen van stoffen in de zee door deze vanaf vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken in de zee te brengen of op zee te verbranden, tenzij het gaat om:
  1. handelingen die samenhangen met of voortvloeien uit het normale gebruik van het vaartuig, luchtvaartuig of werk, mits dat gebruik niet ten doel heeft het zich ontdoen van stoffen,
  2. het plaatsen van vaste substanties of voorwerpen met een ander oogmerk dan het zich enkel ervan te ontdoen,
  3. het achterlaten van vaste substanties of voorwerpen die aanvankelijk in de zee zijn geplaatst met een ander oogmerk dan het zich ervan te ontdoen,
 2. het zich ontdoen in de zee van vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken,
 3. het aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig nemen van stoffen met het oogmerk om zich daarvan te ontdoen op een wijze als bedoeld onder a of om die in zee te brengen ten behoeve van een activiteit als bedoeld onder d, of het afgeven of opslaan van stoffen met een van die oogmerken, of
 4. het in de zee brengen van stoffen vanaf vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken ten behoeve van een activiteit waarbij bewust wordt ingegrepen in het mariene milieu om natuurlijke processen te beïnvloeden en die als zodanig is aangewezen in bijlage 4 bij het Londen-protocol.

Meer informatie op de pagina Activiteiten in en bij de Noordzee.

Flora- en fauna-activiteit

Een flora- en fauna-activiteit is een activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten.

Meer informatie op de overzichtspagina Flora- en fauna-activiteit.

Valkeniersactiviteit

Een valkeniersactiviteit is het gebruiken van een vogel voor het vangen of doden van een dier.

Meer informatie leest op de pagina Valkeniersactiviteit

Vogelrichtlijn

Europese richtlijn die zeldzame of bedreigde vogelsoorten beschermt.

Richtlijn 2009/147/EG van et Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20).

Habitatrichtlijn

Europese richtlijn die bijzondere natuurgebieden beschermt.

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 met 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206).

Rijksmonumentenactiviteit

Een rijksmonumentenactiviteit bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument. Het herstellen of gebruiken van een rijksmonument kan dit monument ontsieren of in gevaar brengen. Ook deze activiteiten vallen onder de rijksmonumentenactiviteit.

Lees meer over de rijksmonumentenactiviteit

Rijksmonument

Rijksmonumenten zijn monumenten en archeologische monumenten die op grond van de Erfgoedwet in het rijksmonumentenregister staan ingeschreven.

Voorbeschermde rijksmonumenten zijn monumenten of archeologische monumenten die nog niet in het rijksmonumentenregister staan ingeschreven. Voor deze monumenten heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument al wel naar de eigenaar heeft gestuurd.

Lees meer over de regels voor rijksmonumenten.

Werelderfgoed

De Omgevingswet definieert werelderfgoed als: op het grondgebied van Nederland gelegen cultureel en natuurlijk erfgoed dat op grond van het werelderfgoedverdrag is opgenomen in de Lijst van het Werelderfgoed (Unesco). Voorbeelden hiervan zijn het molencomplex Kinderdijk-Elshout, de Stelling van Amsterdam, de Van Nellefabriek in Rotterdam en de Waddenzee.

Er is ook een Voorlopige Lijst werelderfgoed. Hierop staan erfgoederen die Nederland bij Unesco wil voordragen om op de Lijst van het Werelderfgoed te plaatsen. Ook hiervoor zijn in sommige gevallen regels opgesteld.

Lees meer over werelderfgoed in de Omgevingswet.

Regionale wateren

Watersystemen of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk. Voor de regionale wateren kan het waterschap regels stellen.

Zie Decentrale regels beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk.

Winterbed

Rivierbed, met uitzondering van:

 • de stroomgeul, begrensd door denkbeeldige lijnen aan beide zijden daarvan bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed, die de as van de rivier volgen en de worteleinden van de kribben in de rivier met elkaar verbinden, of, voor zover geen kribben in de rivier aanwezig zijn, begrensd door haar oeverlijnen bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed, waarbij de oeverlijnen in een denkbeeldige lijn worden doorgetrokken op plaatsen waar water in de uiterwaard in open verbinding staat met de stroomgeul;
 • nevengeulen in beheer bij het Rijk; en
 • havens die in open verbinding staan met de stroomgeul in beheer bij het Rijk.

Meer over bouwen in een rivierbed.

Binnenwater

Binnenwateren is al het water landinwaarts van de laagwaterlijn langs de kust. De laagwaterlijn is de lijn van 0 meter Normaal Amsterdams Peil (NAP). Soms is de laagwaterlijn juridisch. De laagwaterlijn vormt de grens tussen de zee en de binnenwateren. De bestuurlijke taak van binnenwater kan liggen bij een waterschap. Maar ook bij het Rijk.

Voorbeelden van binnenwateren zijn de Waddenzee en de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

De nauwkeurige juridische grenzen tussen de Nederlandse territoriale zee en het binnenwater staan in de artikelen 2 en 3 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee.