Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Mijnsteen

Bouwstof, in hoofdzaak bestaande uit gebroken schalie en zandsteen met bijmengingen van kolengruis, die als nevengesteente is vrijgekomen bij de winning van steenkool (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

Begrip: Vermengde mijnsteen

Bouwstof bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of baggerspecie is vermengd (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

Begrip: AVI-bodemas

Bodemas dat resteert na verbranding in een installatie die alleen of in hoofdzaak is bedoeld voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een rooster-oven of een wervelbedoven. AVI-bodemas wordt ook wel AEC-bodemas genoemd.

Dit staat in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen.

Begrip: Immobilisaat

Vormgegeven bouwstoffen die het product zijn van een verwerking waarbij de chemische of fysische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd met het primaire doel verontreinigende stoffen vast te leggen. Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen.

Begrip: Milieuverklaring bodemkwaliteit

Schriftelijke verklaring over de milieuhygiënische kwaliteit van een partij bouwstof, grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen of de (water)bodem, die is afgegeven op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De verklaring is bedoeld om als wettig bewijsmiddel te dienen dat aan de kwaliteitseisen is voldaan, behalve als sprake is van bewijs van onjuistheid of onvolledigheid. In het Bbk staan in hoofdstuk 3A regels voor de afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit. De uitwerking van deze regels staat in de Regeling bodemkwaliteit 2021. Zie: Milieuverklaring bodemkwaliteit.

Begrip: Afleverbon

Begeleidend document bij een partij grond of baggerspecie dat bij de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit is verstrekt als dit volgens Regeling bodemkwaliteit 2021 verplicht is. Het doel van de afleverbon is om de relatie tussen de partij en de milieuverklaring bodemkwaliteit te leggen.

Begrip: Partij

Hoeveelheid materiaal die volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit als partij wordt aangemerkt. Het Besluit bodemkwaliteit maakt daarbij onderscheid tussen een partij bouwstoffen (tweede lid van artikel 1) en een partij grond of baggerspecie (derde lid van artikel 1).

Begrip: Partij bouwstoffen

Een hoeveelheid bouwstoffen met een vergelijkbare aard en samenstelling en die dezelfde herkomst of producent hebben en als eenheid worden verhandeld of toegepast (artikel 1, Besluit bodemkwaliteit). Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen en Handelingen met bouwstoffen.

Begrip: Partij grond of baggerspecie

Een hoeveelheid grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen is een partij als dat materiaal een vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid vormt, die is ontstaan door:

  1. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die van oorsprong in de bodem:
    1. fysiek aaneengesloten is, of
    2. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet-aaneengesloten hoeveelheden niet meer 25 m bedraagt
  2. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat materiaal, die niet meer dan 25 m3 bedraagt
  3. het bewerken van het materiaal, of
  4. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal

De definitie van partij staat in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Zie: Definitie van een partij grond of baggerspecie.