Zoeken in deze site

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Mijnsteen

Bouwstof, in hoofdzaak bestaande uit gebroken schalie en zandsteen met bijmengingen van kolengruis, die als nevengesteente is vrijgekomen bij de winning van steenkool (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

Vermengde mijnsteen

Bouwstof bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of baggerspecie is vermengd (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

AVI-bodemas

Bodemas dat resteert na verbranding in een installatie die alleen of in hoofdzaak is bedoeld voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een rooster-oven of een wervelbedoven. AVI-bodemas wordt ook wel AEC-bodemas genoemd.

Dit staat in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen.

Immobilisaat

Vormgegeven bouwstoffen die het product zijn van een verwerking waarbij de chemische of fysische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd met het primaire doel verontreinigende stoffen vast te leggen. Dit staat in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Zie: Inhoudelijke regels toepassen bouwstoffen.

Milieuverklaring bodemkwaliteit

Schriftelijke verklaring over de milieuhygiënische kwaliteit van een partij bouwstof, grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen of de (water)bodem, die is afgegeven op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De verklaring is bedoeld om als wettig bewijsmiddel te dienen dat aan de toepasselijke kwaliteitseisen is voldaan, behalve als sprake is van bewijs van onjuistheid of onvolledigheid. In het Bbk staan in hoofdstuk 2A regels voor de afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit. De uitwerking van deze regels staat in de Regeling bodemkwaliteit 2022. Zie: Milieuverklaring bodemkwaliteit.

Afleverbon

Begeleidend document bij een partij van een bouwstof óf een partij grond of baggerspecie dat bij de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt verstrekt en dat tot doel heeft de partij te identificeren als de partij waarop de verklaring betrekking heeft.