Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Besluit activiteiten leefomgeving.

Begrip: Pleziervaartuig

Een pleziervaartuig is een voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig, niet zijnde een waterscooter, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 meter.

Deze definitie is ontleend aan de Wet pleziervaartuigen 2016 en kan ook voor de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving worden toegepast.

Lees verder over lozingsvoorschriften voor pleziervaart.

Begrip: Binnenwater

Binnenwateren zijn oppervlaktewaterlichamen die deel uitmaken van de binnenwateren als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee. Hieronder vallen alle wateren landinwaarts gemeten vanaf de laagwaterlijn langs de kust. Deze laagwaterlijn (de lijn van 0 meter NAP) vormt de grens tussen de zee en de binnenwateren. Binnenwateren kunnen zowel in beheer zijn bij het Rijk als bij een waterschap.

Zie ook de pagina over lozingsvoorschriften voor pleziervaart.

Begrip: beste beschikbare technieken (BBT)

De definitie van beste beschikbare technieken (BBT) staat onder de begrippen van bijlage A van de Omgevingswet.

'Beste' omvat de meest doeltreffende technieken voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Dit om emissies van een bedrijf te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, moet het bedrijf de emissie zo veel mogelijk beperken.

'Beschikbare' omvat technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor die bedrijfstak, en die bedrijven kunnen toepassen. De techniek moet redelijkerwijs in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn.

Het begrip 'technieken' is ruim. Hieronder valt:

  • de toegepaste technieken
  • ontwerp, bouw en ontmanteling van de installatie
  • onderhoud en bedrijfsvoering van de installatie

Lees meer over bronnen van BBT en toepassen van BBT bij vergunningen voor milieubelastende activiteiten.