Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Kaderrichtlijn water (KRW)

Europese richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater borgt.

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEG 2000, L 327.

Meer informatie leest op de pagina Kaderrichtlijn water.

Begrip: Grondwaterrichtlijn

Europese richtlijn die het grondwater beschermt tegen verontreiniging.

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. Zie ook de website eur-lex.europa.eu:  (PbEU 2006, L 372).

Gewijzigd bij Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PBEG 2014, L182

Meer informatie leest u op de pagina Milieudoelstellingen grondwater en waterprogramma's