Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Begrip: Mijnsteen

Bouwstof, in hoofdzaak bestaande uit gebroken schalie en zandsteen met bijmengingen van kolengruis, die als nevengesteente is vrijgekomen bij de winning van steenkool (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

Begrip: Vermengde mijnsteen

Bouwstof bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of baggerspecie is vermengd (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

Begrip: Bodemkwaliteitskaart

Kaart als bedoeld in artikel 25c, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 1).

De bodemkwaliteitskaart geeft de feitelijke kwaliteit weer van de bodem in het gebied waarop de kaart betrekking heeft. De bodemkwaliteitskaart kan in combinatie met een vooronderzoek worden gebruikt als basis voor de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit. Zie: Milieuverklaring op grond van een (water)bodemkwaliteitskaart.

Begrip: Bodemfunctieklasse

Aanduiding van de aangewezen bodemfunctie van de (ontvangende) landbodem in het omgevingsplan, zoals in artikel 5.89p van het Besluit bodemkwaliteit leefomgeving (artikel 1 Besluit bodemkwaliteit). Zie: Indeling van de landbodem in de bodemfunctieklassenkaart.

De bodemfunctie bepaalt samen met de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende landbodem de kwaliteitseis voor het toepassen van grond of baggerspecie op de landbodem. Zie: Kwaliteitseisen toepassen grond of baggerspecie op de landbodem.

De bodemfunctieklasse bepaalt ook de terugsaneerwaarde bij de saneringsaanpak verwijderen van een verontreiniging bij saneren van de bodem (artikel 4.1242 van het Besluit activiteiten leefomgeving).

Begrip: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving.