Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Interventiewaarde bodemkwaliteit

Waarde die aangeeft dat bij overschrijding sprake is van significante risico's voor mens, plant of dier (bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). De interventiewaarden bodemkwaliteit staan in bijlage IIA van het Bal. Deze waarden bepalen onder andere het onderscheid tussen de activiteiten graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarden bodemkwaliteit en graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.

Begrip: Spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur

Herstellen van ondergrondse infrastructuur die van belang is voor (drink)water, energie en telecommunicatie, waarbij snelle reparatie noodzakelijk is vanuit algemeen belang.

Voorbeelden zijn reparaties van gasleidingen en (drink)waterleidingen bij lekkages of het herstellen van een kabelbreuk (elektriciteit, glasvezels et cetera). Of van een riool of een buisleiding voor transport van stoffen. Daarbij maakt het niet uit of de infrastructuur in private eigendom of in overheidshanden is. En evenmin of die infrastructuur een algemeen doel (nutsvoorziening) dient of een commercieel doel, bijvoorbeeld een buisleiding voor de industrie. De spoedreparatie kan ook wettelijk vereist zijn: als uit camera-inspectie blijkt dat een leiding is aangetast door corrosie en het risico op een lek groot is, is het niet gewenst om met repareren te wachten totdat het lek zich daadwerkelijk voordoet. Dan is juist een spoedreparatie nodig om dat lek te voorkomen om de bodem te beschermen.

Bij de regels voor graven in de bodem is een uitzondering voor het vooraf voldoen aan de meld- of informatieplicht als sprake is van een spoedreparatie van vitale ondergrondse infrastructuur. In die situatie geldt wel achteraf (dus na uitvoering van de activiteit) een informatieplicht.

Meer informatie staat op de pagina's over:

Lees voor meer informatie ook de artikelsgewijze toelichting bij de artikelen 4.1220 en 4.1225 van het Bal in het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.